ประวัติโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วิทยากรท้องถิ่น

นายประทีป คงไล่ อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนม "ตาทีป" มาช่วยเสริมความรู้ด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ การดำเนินชีวิต แนววิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในชั้น ป.5 และ ป.6 และนำชมรมอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านสองพี่น้องช่วยจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียน สอนทุกวันอังคาร

นายเชิ้ม ชมบุญ ปราชญ์ชาวบ้าน สาขาเกษตรกรรม หมอดินอาสา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสองพี่น้อง "ตาเชิ้ม"ให้ความรู้นักเรียน ชั้น ป.4- ป.6 ด้านงานเกษตรท้องถิ่น สอนเสริมดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว และซอด้วง ทุกว้นศุกร์

พระอธิการสถิตย์ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี "ท่านเขียว" ให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนและสอนพิเศษชั้น ป.4- ป.6 วิชาพระพุทธศาสนา ทุกวันพุธ